Sprawy przeciwko bankom” na „Kredyt frankowy CHF

Kredytobiorcy, którzy otrzymali tak zwany kredyt frankowy nadal z determinacją walczą o swoje prawa i uchylanie niekorzystnych zapisów umów. Prowadzimy kancelarię zajmująca się reprezentacją kredytobiorców, którzy zmagają się z kredytem frankowym.Oczywistym jest, że konstruowane umowy przez bank miały w swoich zapisach klauzule niedozwolone, a wypłaty kredytu nigdy nie zostały dokonane w walucie obcej.

Mimo obiecanej pomocy, czy to w formie ustawy prezydenckiej, czy też poprzez podejmowanie działań rządowych kredytobiorcy są pozostawieni bez realnej pomocy, dopóki nie zdecydują się na indywidualne działanie przed sądem.

Pomoc z kredytami frankowymi”

Dotychczas istniejące orzecznictwo sądów powszechnych potwierdza stosowanie klauzul abuzywnych (rażąco naruszających zasady współżycia społecznego i godzących w interesy konsumentów). Dopełnieniem orzecznictwa sądów jest działalność Prezesa UOKiK, który na wniosek strony postępowania przedkłada istotny pogląd w sprawie, który jednoznacznie wskazuje na abuzywność zastosowanych postanowień umowy.

Propozycje banków, czy też jednego z projektów prezydenckich nie dają konsumentowi gwarancji na pełen zwrot nienależnie pobranych środków przez bank. Można zauważyć, że sądy rozpoznające sprawy z dystansem podchodzą do unieważnienia całej umowy kredytowej, chociaż zdarzają się wyjątki. Co raz częściej dochodzi również do unieważnienia umowy o kredyt denominowany.

Jeśli także i Ty myślisz o rozwiązaniu problemu ze swoim kredytem we frankach zapraszamy do kontaktu.

Zobacz także: Polisolokaty – pomoc w dochodzeniu roszczeń.

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

Tytułem zabezpieczenie roszczeń w związku z zawartą umową o kredyt walutowy, głownie CHF, ale też EUR, JPY i in. banki zastrzegały sobie zwrot poniesionych składek tytułem tak zwanego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jednym z argumentów przeciwko klauzulom zastrzegającym od kredytobiorców składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest fakt, iż umowy ubezpieczenia zawierane są pomiędzy kredytodawcą a zakładem ubezpieczeń wyłącznie na korzyść banku, który jest jednocześnie (jako uposażony) podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia.

Konsumenci, jako kredytobiorcy nie są zaś stroną ubezpieczenia, mimo że ponoszą jego koszty oraz dodatkowo ryzyko regresu na wypadek zajścia zdarzenia uprawniającego do wypłaty świadczenia odszkodowawczego. Ubezpieczone zostaje jedynie ryzyko banku niespłacenia przez kredytobiorców kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielania kredytu a wymaganym przez bank w tej dacie wkładem własnym.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, mimo że jest finansowane przez kredytobiorcę, to jednak nie zapewnia mu żadnej ochrony ani korzyści.Korzysta na nim właściwie wyłącznie bank, który jest jednocześnie ubezpieczającym. Kredytobiorca nigdy nie otrzyma wypłaty środków z tego rodzaju polisy, lecz co gorsza w razie takiej wypłaty na rzecz banku ubezpieczyciel zwróci się z wezwaniem do zapłaty (zwrotu wypłaconego bankowi świadczenia) wprost do kredytobiorcy.

Jest tak za sprawą art. 828 k.c., który przewiduje tzw. regres ubezpieczeniowy.W sensie ekonomicznym bank przerzuca koszty zmniejszenia ryzyka prowadzenia swej działalności na klienta, co stanowi o naruszeniu dobrych obyczajów i rażącym naruszeniu interesów kredytobiorcy. Jest to także wyraz nadużycia przez przedsiębiorcę jego przewagi kontraktowej, której efektem jest dysproporcja praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Żądanie od kredytobiorcy opłacenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia zasadne i uprawnione wydaje się jedynie w sytuacji, gdy kredytobiorca jest stroną umowy ubezpieczenia lub uposażonym z polisy. Nasza kancelaria podejmuje się również dochodzeniu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w związku z UNWW.

Koszty prowadzenia sporu uzależnione są od wysokości pobranych świadczeń i są wyceniane indywidualnie.